การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 ตุลาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5

การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติ  พระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม   อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย

Tablet Website Autos Cars Movies Solar Cells Hotel