การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      24 ตุลาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          5    Share

การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติ  พระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม   อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย